Förslag på Dagordning årsmöte 2016

Svenska IH-klubbens årsmöte 19-20 mars 2016

§1 Årsmötets öppnande
§2 Godkännande av dagordning
§3 Val av ordförande samt protokollförare för årsmötet
§4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
§5 Fråga om årsmötet blivit i behörig ordning utlyst
§6 Fastställande av röstlängd
§7 Styrelsens årsredovisning för verksamheten
§8 Revisorernas berättelse
§9 Fastställande av resultat- och balansräkning
§10 Beslut av resultatdisposition
§11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
§12 Budget för 2016 samt fastställande av medlemsavgift för 2017
§13 Val av ordförande 1 år, vice ordförande 2 år, sekreterare 2 år och suppleanter 2 år.
§14 Val av revisorer och revisorsuppleant
§15 Val av valberedning
§16 Planerade aktiviteter 2016
§17 Rapport angående aktiviteter i Europa och USA
§ 18 Klubbtidningen/medlemsinformation, matrikel samt diskussion kring detta
§19 Hemsidan
§20 Övriga frågor (vilka gärna anmäls i förväg)
§21 Förslag till ort, datum och arbetsgrupp för årsmöte 2017
§22 Årsmötets avslutande